Telefon/Fax: 0261-875-011
Str. Principală Nr. 216, Moftinu Mic, Satu Mare
scmmic@yahoo.com

Achizitii publice

Autoritatea Contractanta Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazul"Moftinu Mic doreste sa achizitioneze INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE si AVERTIZARE ICENDIU pentru 7 unitati apartinatoare, asa cum acestea sunt descrise in caietul de sarcini. Achizitia se va finaliza prin incheierea unui contract de lucrari intre parti cu o durata de derulare de aproximativ 2 luni de la data semnarii acestuia de catre parti. 

Valoarea estimata fara TVA: 79597.00 RON

 

Conditii contract: Se solicita oferte pentru executarea celor sapte  sisteme-pretul lucrarilor si durata de executie, garantie pentru lucrare si cu conditia celor precizate mai sus privind termenul maxim de executie de 2 luni si in conditiile asigurari unui termen de garantie tehnica de minim 3 ani de la data semnarii procesului verbal de receptia la terminarea lucrarilor pentru fiecare lucrare in parte.Se solicita oferte pentru achizitionarea si montarea acetor sisteme la cele sapte  subunitati, in baza celor precizate in proiectele lucrarilor din caietul de sarcini.

Conditii participare: Pot depune oferte operatorii economici autorizati in executarea unor asemenea lucrari si care dispun de personal atestat si calificat in domeniu, privind proiectarea si/sau executarea unor asemenea sisteme.Toate cerintele din prezentul anunt pecum si cerintele caietului de sarcini, sunt cerinte obligatorii.Nu se solicita garantie de participare. Se solicita garantie de buna executie a contractului intr-un procent de 5% din pretul contractului fara TVA, ce se va constitui prin orice mijloc de garantare prevazut la art.39 si art.40 din HG 395/2016 si se va restitui conform celor prevazute la art.42 alin.(4) din HG 395/2016.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut cu conditia respectarii solicitarilor din caietul de sarcini. Propunerile tehnice vor fi prezentate cu respectarea prevederilor proiectelor.Propunerile financiare vor fi intocmite si prezentate sub forma de deviz analitic si cu evidentierea saparata a preturilor unitare pe categorii de cheltuieli, adica material, manopera, utilaj, transport, si cu recapitulatie si evidentierea cotelor procentuale aplicate asupra manoperei(CAS,somaj, fond de sanatate, fond de risc, etc) si procentul de cheltuieli indirecte si profitul, conform HG.907/2016 privind modul de prezentare a devizelor oferta, (formular F3 din HG.907/2016). Procentul de cheltuieli indirecte nu va depasi 10% iar profitul max.5%.Toate aceste cerinte sunt cerinte obligatorii. In cazul nerespectarii acestora si ai celorlalte cerinte obligatorii din caietul de sarcini si din prezentul anunt, oferta va fi considerata neconforma sau inacceptabila.Dupa caz.

Termen limita primire oferte: 06.06.2017

Informatii suplimentare: Intreaga documentatie de ofertare, continand documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara, poate fi depusa direct la sediul autoritatii contractante(Moftinu Mic, nr.216, jud. Satu Mare)  pana la data limita de primire a ofertelor adica 06.06.2017 orele 15,00.Pretul ofertei va fi exprimat in lei fara TVA precum si in Euro,(numai pretul total al ofertei), curs euro/lei va fi cursul BNR din ziua aparitiei  a prezentului anunt publicitar. Nu se accepta oferte transmise prin fax sau prin e-mail.Toate documentele ofertei vor fi introduse intr-un singur plic, netransparent si sigilat corespunzator si intr-un singur exemplar original,cu exceptia documentelor ce pot fi prezentate si in copie cu mentiunea "conform cu originalul".Scrisoarea de inaintare nu va fi introdusa in plic, si se inregistreaza impreuna cu plicul sigilat si se ataseaza acestuia.Intreaga documentatie de atribuire poate fi obtinuta de la autoritatea contractanta in baza unei solicitari scrise, direct de la sediul acestuia.  Solicitari de clarificari:pana la data de 31.05.2017 orele 10.00.

 Ofertele se vor incarca in SEAP in catalogul electronic de produse/ servicii/ lucrari pana la data limita stabilita in anunt, respective

 Pentru solicitare documentatie:tel/fax.0261875011,0724268200, e-mail: scmmic@yahoo.com, adresa loc. Moftinu Mic, nr.216, jud. Satu Mare

Contract lucrari

 FORMULARE

G.P.N. MOFTINU MIC - Memoriu Tehnic

GRADINITA_MOFTINU MARE - Memoriu Tehnic

S.G. DOMANESTI - Memoriu Tehnic

S.P. DOMANESTI - Memoriu Tehnic

SCOALA_GIMNAZIALA_MOFTINU_MIC - Memoriu Tehnic

SCOALA_MOFTINU_MARE - Memoriu Tehnic

Scoala_Sinmiclaus - Memoriu Tehnic

planse